Image Alt

Štatút festivalu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálov, transrodových a intersesxuálnych ľudí, ich rodičov, deti, ostatných príbuzných a priateľov.

Festival od roku 2007 voľne nadväzuje na tradíciu gay festivalov na Slovensku, ktoré sa konali v rokoch 1995 až 2001. V súčasnosti jediný LGBTI filmový festival na Slovensku organizuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť a má názov Filmový festival inakosti (ďalej len FFi).

FFi nemá oficiálne štatutárne ceny, jediným udeľovaným ocenením je Cena divákov „Ružový balónik“.

PRIHLASOVANIE FILMOV A UZÁVIERKY

Licencori (prihlasovatelia) môžu prihlasovať svoje filmy do programu festivalu – zohľadňujúc jeho tematické zameranie od 1. mája do 30. augusta.
Festival akceptuje z hľadiska druhu:

 • hrané
 • dokumentárne
 • animované
 • iné (experimentálne a pod.) filmy

z hľadiska metráže:

 • krátke (do 59 min. vrátane)
 • dlhometrážne (nad 59 min.)
VÝBER FILMOV

O výbere filmov do programu festivalu rozhoduje programový tím a zostavovatelia/zostavovateľky jednotlivých sekcií. Rozhodnutie o vybratí/nevybratí filmov na festival bude prihlasovateľom filmov oznámené do 10. septembra. Z administratívnych dôvodov môžu byť o rozhodnutí zaradiť film do programu informovaní len licensori, ktorých filmy boli na festival akceptované.

PREMIETACIE FORMÁTY A ICH DORUČENIE

Festival akceptuje ako premietacie formáty:

 • DCP (2D)
 • 35 mm

Vo výnimočných prípadoch sú akceptovateľné premietacie formáty:

 • mp4 full HD, H264, stereo, bitrate: do 5Mbit/s, max. veľkosť súboru: 10 GB
 • bluray – B región/Európa
 • dvd – región Európa (dvd nie je odporúčaný formát pre premietanie v kinách!)

FFi hradí náklady spojené s prepravou filmu nasledovne:

 • import alebo export – iba jednu z prepráva v prípade, že je film zasielaný medzi jednotlivými festivalmi,
 • import aj export, v prípade, že film odosiela i prijíma licencor.

Filmy musia byť na FFi dodané najneskôr 10 dní pred festivalom.
FFi zodpovedá za premietacie formáty od momentu ich prijatia na slovenskom území až do momentu ich vrátenia.

Kontaktná e-mailová adresa pre koordináciu prepravy filmov: program@ffi.sk.

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY K VYBRANÝM FILMOM

Prihlasovatelia filmov, ktoré boli vybrané do programu, musia dodať FFi najneskôr do 15. septembra nasledujúce materiály:

 • press kit/distribučný list
 • oficiálna webstránka filmu
 • fotografie z filmu v rozlíšení 300 dpi
 • dialógová listina v angličtine a originálnom jazyku s časovým kódom (ideálne vo formáte *.srt)
 • plagáty a iné propagačné materiály
 • trailer filmu vo FULL HD rozlíšení.
PROPAGÁCIA FESTIVALOVÝCH FILMOV

FFi si vyhradzuje právo použiť krátke ukážky z filmov pre účely propagácie festivalových projekcií v rozsahu:

 • do 3 minút z dlhometrážnych filmov,
 • do 30 sekúnd z krátkych filmov.

Ukážky môžu byť použité v televíziách, v kinách, na webe a v multimediálnych prezentáciách festivalu. FFi si vyhradzuje právo použiť ostatné propagačné materiály v oficiálnych festivalových materiáloch – katalóg, letáky, plagáty, festivalový bilboard, webstránky podujatia, festivalových kín a zároveň ich poskytovať novinárom za účelom propagácie podujatia.

SUMARIZÁCIA DÁTUMOV
 • 30. august: uzávierka prihlasovania filmov
 • 10 september: ukončenie výberu prihlásených filmov
 • 15 september: uzávierka dodania propagačných materiálov
 • 4 október: dodanie premietacích formátov
 • FFi Bratislava: 14. – 19. 10. 2020
 • Ozveny FFi: november – december 2020

V Bratislave dňa 30.04.2020