Image Alt

Štatút festivalu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálov, transrodových a intersesxuálnych ľudí, ich rodičov, deti a priateľov.

Festival od roku 2007 voľne nadväzuje na tradíciu gay festivalov na Slovensku, ktoré sa konali v rokoch 1995 až 2001. V súčasnosti jediný LGBTI filmový festival na Slovensku organizuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť a má názov Filmový festival inakosti (ďalej len FFi).

FFi udeľuje nasledujúce štatutárne ceny:

  • Ružový balónik pre najlepší dlhometrážny film
  • Ružový balónik pre najlepší krátkometrážny film
  • Ružový balónik pre divácky najúspešnejší film.

PRIHLASOVANIE FILMOV A UZÁVIERKY

Licencori môžu prihlasovať svoje filmy do programu festivalu – zohľadňujúc jeho tematické zameranie od 1. mája do 20. augusta/ 31. augusta slovenské a české produkcie. Festival akceptuje z hľadiska druhu:

  • hrané,
  • dokumentárne,
  • experimentálne audiovizuálne diela,

z hľadiska metráže:

  • krátke,
  • stredometrážne,
  • dlhometrážne.
VÝBER FILMOV

O výbere filmov do programu festivalu rozhoduje dramaturgický tím festivalu. Rozhodnutie o vybratí/nevybratí filmov na festival bude prihlasovateľom filmov oznámené do 2. septembra (10. september pre slovenské a české produkcie), v prípade, že z organizačných dôvodov nedôjde k ohláseniu neskoršieho dátumu.

PREMIETACIE FORMÁTY A ICH DORUČENIE

Festival akceptuje ako premietacie formáty:
• DCP (2D)
• 35 mm

Vo výnimočných prípadoch sú akceptovateľné premietacie formáty:
• mp4 full HD, H264, stereo, bitrate: do 5Mbit/s, max. veľkosť súboru: 10 GB
• bluray – B región/Európa
• dvd – región Európa (dvd nie je odporúčaný formát pre premietanie v kinách!)

FFi hradí náklady spojené s prepravou filmu nasledovne:
• import alebo export – iba jednu z prepráva v prípade, že je film zasielaný medzi jednotlivými festivalmi,
• import aj export, v prípade, že film odosiela i prijíma licencor.

Filmy musia byť na FFi dodané najneskôr 10 dní pred festivalom. FFi zodpovedá za premietacie formáty od momentu ich prijatia na slovenskom území až do momentu ich vrátenia.

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY K VYBRANÝM FILMOM

Prihlasovatelia filmov, ktoré boli vybrané do programu, musia dodať FFi najneskôr do 12. septembra nasledujúce materiály:
• press kit
• oficiálna webstránka filmu
• fotografie z filmu v rozlíšení 300 dpi
• dialógovú listinu v angličtine a originálnom jazyku s časovým kódom
• plagáty a iné propagačné materiály
• trailer filmu v HD rozlíšení

PROPAGÁCIA FESTIVALOVÝCH FILMOV

FFi si vyhradzuje právo použiť krátke ukážky z filmov pre účely propagácie festivalových projekcií v rozsahu:
• do 3 minút z dlhometrážnych filmov,
• do 30 sekúnd z krátkych filmov.

Ukážky môžu byť použité v televíziách, v kinách, na webe a v multimediálnych prezentáciách festivalu. FFi si vyhradzuje právo použiť ostatné propagačné materiály v oficiálnych festivalových materiáloch – katalóg, letáky, plagáty, festivalový bilboard, webstránka a zároveň ich poskytovať novinárom za účelom propagácie podujatia.

SUMARIZÁCIA DÁTUMOV

• 20. august: uzávierka prihlasovania filmov
• 31. august: uzávierka prihlasovania filmov – slovenské a české produkcie
• 2. september: ukončenie výberu prihlásených filmov
• 10. september: ukončenie výberu filmov – slovenské a české produkcie
• 12. september: uzávierka dodania propagačných materiálov
• 26 september: dodanie premietacích formátov
• FFi Bratislava: 23. – 29. 11. 2022
• Ozveny FFi: november – december 2022