Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osoba vyplnením a odoslaním registračných formulárov vytvorených prostredníctvom služieb spoločnosti Google a publikovaných na stránke www.ffi.sk dobrovoľne súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa a práva dotknutej osoby sa riadia v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 34 Zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Organizátor informuje registrovanú osobu, ako dotknutú osobu, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov o nasledovných skutočnostiach:
  Organizátor:
  spoločnosť Iniciatíva Inakosť
  sídlo: Rajská 4, 811 08 Bratislava
  registrový úrad: MV SR
  registračné číslo: VVS/1-900/90-28830
  IČO: 37995545
  kontaktné údaje: info@ffi.sk
  Účel spracovania: zaevidovanie e-mailovej adresy pre zaslanie zľavového kupónu na podujatie Filmový festival inakosti a informácií o aktivitách jeho organizátora.
  Právny základ spracúvania: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a), b), f) Zákona o ochrane osobných údajov.
  Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailový kontakt.
  Doba uchovávania osobných údajov: organizátor ako aj prevádzkovateľ uchovávajú poskytnuté osobné údaje po dobu 5 rokov.
  Kategórie príjemcov osobných údajov: organizátor poskytuje osobné údaje len svojim pracovníkom a spolupracovníkom.
  Presun do tretích krajín: organizátor nebude poskytovať osobné údaje do tretích krajín.
  Registračný formulár je vytvorený prostredníctvom služieb spoločnosti Google. Spoločnosť Google má informácie o Ochrane súkroma a Zmluvných podmienkach zverejnené na: https://policies.google.com/privacy
 4. Získané údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.  
 5. Dotknutá osoba má právo na:
  daný súhlas kedykoľvek odvolať,
  na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môže realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@ffi.sk,
  žiadať o opravu osobných údajov,
  obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
  žiadať o výmaz svojich osobných údajov,
  namietať spracúvanie osobných údajov,
  kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  ochranu svojich práv realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si oprávnená osoba uplatní, budú poskytnuté bezodplatne. 
  Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? 
  Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme včas informovať. 
  Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 
  Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, uvedenú e-mailovú adresu, aby sme Vás vedeli identifikovať. 
  Komu odvolanie podávate.
  Informáciu o type údajov, ktoré si neželáte, aby sme spracúvali.
  Váš vlastnoručný podpis.
  Akým spôsobom môžete odvolanie poslať? 
  Elektronicky na e-mailovú adresu info@ffi.sk (žiadosť musí byť zaslaná z autorizovanej e-mailovej adresy t.j. z e-mailovej adresy zadanej pri registrácii do systému)
  Písomným vyhlásením na adresu: Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 811 08 Bratislava.
  Prevádzkovateľ, organizátor a sprostredkovatelia, sa zaväzujú, že získané osobné údaje v súlade s § 39 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.